Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

Säännöt

Suomen Mieskuoroliitto ry:n säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI


Yhdistyksen nimi on Suomen Mieskuoroliitto ry, kotipaikka Helsingin kaupunki ja kieli suomi. Suomen Mieskuoroliitto ry:stä (myöhemmin Liitto) voidaan käyttää epävirallista lyhennettä SMKL. Englanniksi Liiton epävirallinen nimi on Finnish Male Choir Association ja ruotsiksi Finlands Manskörsförbund.

TARKOITUS JA TOIMINTA


Suomen Mieskuoroliitto ry:n tarkoituksena on toimia mieskuoroyhdistysten valtakunnallisena yhdyssiteenä sekä työskennellä mieskuorolaulun edistämiseksi maassamme. Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto
- tekee tiedotus- ja opastustyötä suomalaisten rekisteröityjen yhdistysten ylläpitämien mies- ja poikakuorojen sekä -lauluyhtyeiden toiminnan tukemiseksi ja perustamiseksi, mieskuorolaulun arvostuksen lisäämiseksi ja uusien laulajien saamiseksi mieskuorotoimintaan,
- tekee valtakunnallista neuvonta-, opetus-, valmennus-, ja kasvatustyötä,
- järjestää kursseja, koulutustapahtumia ja tiedottaa mieskuorokentän ajankohtaisista asioista,
- hankkii jäsenistönsä käyttöön uutta mieskuoro-ohjelmistoa tilaamalla, julkaisemalla ja kustantamalla sävellyksiä ja sovituksia sekä järjestämällä sävellys- ja sovituskilpailuja,
 - tekee yhteistyötä koti- ja ulkomaisten mieskuorojen, muiden kuoroliittojen ja musiikkijärjestöjen kanssa,
- järjestää valtakunnallisia musiikkijuhlia, kilpailuja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia,
- tekee yksin ja yhdessä sidosryhmien kanssa yhteistyötä valtiovallan kanssa muun muassa tehden aloitteita sekä antaen ja välittäen lausuntoja.


Toimintansa tukemiseksi Liitto voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan,
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää keräyksiä ja arpajaisia,
- hankkia varoja myymällä huomionosoitus- ja jäsentuotteita sekä harjoittamalla kustannus- ja julkaisutoimintaa,
- omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä perustaa rahastoja,
- periä omakustanteisia korvauksia jäsenilleen ja muille musiikkialan toimijoille tuottamistaan tapahtumatuotantoon, tiedotukseen ja musiikkikustannustoimintaan liittyvistä asiantuntijapalveluista.

JÄSENET

Liiton varsinaisiksi jäseniksi voi hallitus hyväksyä
- rekisteröidyt mies- ja poikakuorot sekä -lauluyhtyeet tai sellaisten rekisteröidyt kannatusyhdistykset,
- julkisoikeudellisten yhteisöjen tai laitosten yhteydessä toimivat oikeuskelpoiset mies- ja poikakuorot sekä -lauluyhtyeet,
- ulkomailla toimivat oikeuskelpoiset mies- ja poikakuorot sekä
-lauluyhtyeet.

Jäseneksi hyväksyttävän yhdistyksen tulee liittyä myös Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry:n ja Sulasolin alueellisen piirin jäseneksi.

Liiton kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön.
Liiton kunniajäseneksi voi liittokokous kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut mieskuorolaulun hyväksi ja edistänyt Liiton pyrkimyksiä.
Liiton kunniajohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi liittokokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut Liiton taiteellisena johtajana.
Liiton kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi liittokokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut Liiton puheenjohtajana.
Päätöksen kunniajäsenen, kunniajohtajan ja kunniapuheenjohtajan kutsumisesta tulee olla yksimielinen. Liiton myöntämät kunnianosoitukset ovat ainaisia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
 

Jäsenen, joka haluaa erota Liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti Liiton hallitukselle, puheenjohtajalle tai liittokokoukselle. Liiton hallitus voi katsoa Liitosta eronneeksi jäsenen, joka on yhden vuoden ajan laiminlyönyt jäsenmaksunsa.


Liiton hallitus voi erottaa Liitosta jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä.
Ellei erottamispäätös ole yksimielinen, on se alistettava liittokokouksen ratkaistavaksi.

JÄSENMAKSUT JA VELVOLLISUUDET

Liiton varsinaisen jäsenen on vuosittain suoritettava Liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämä, jäsenyhdistyksen toimivien henkilöjäsenten todelliseen määrään perustuva jäsenmaksu. Kannattajajäsen suorittaa Liitolle varsinaisen liittokokouksen määräämän jäsenmaksun.

Liiton kunniajäsenet, kunniajohtaja ja kunniapuheenjohtaja eivät ole jäsenmaksuvelvollisia.


Liiton jäsenyhdistys on velvollinen vuosittain toimittamaan Liitolle omaa toimintaansa koskevat tiedot erikseen ilmoitettavassa laajuudessa.

LIITON TOIMIELIMET

Liiton toimielimet ovat liittokokous, aluevaltuusto, hallitus ja musiikkilautakunta.

LIITTOKOKOUS
10§
Varsinainen liittokokous pidetään vuosittain ennen huhtikuun loppua hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana. Ylimääräinen liittokokous pidetään edellisen liittokokouksen päättämänä aikana tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kolmasosa (1/3) Liiton jäsenyhdistyksistä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten hallitukselta pyytää.

11§
Varsinaisen liittokokouksen ja ylimääräisen liittokokouksen kutsuu koolle hallitus ilmoittamalla siitä kirjeitse jokaiselle Liiton jäsenelle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

12§
Kukin varsinainen jäsenyhdistys on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden (1) edustajan yhdistyksensä alkavaa kahtakymmentäviittä (25) jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä kohti. Edustajien määrä lasketaan sen mukaan, kuinka monesta jäsenestä jäsenyhdistys on suorittanut jäsenmaksun edelliseltä vuodelta. Kullakin edustajalla on yksi (1) ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla jäsenyhdistyksensä äänillä. Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen. Valtakirja tulee esittää kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Etäosallistuminen liittokokoukseen ja äänestäminen siinä on mahdollista teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallitus niin päättää. Hallitus päättää myös etäosallistumiseen käytettävistä kanavista ja muista käytännön järjestelyistä. Etäosallistumisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Liiton kannattaja- ja kunniajäsenillä, kunniajohtajalla ja kunniapuheenjohtajalla on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi hallituksen, aluevaltuuston ja musiikkilautakunnan jäsenillä sekä Liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaaleissa käytetään lippuäänestystä, jos yksikin edustajista sitä vaatii.

13§
Liittokokouksen avaa Liiton puheenjohtaja tai puheenjohtajan ollessa estynyt Liiton varapuheenjohtaja. Kokoukselle on valittava puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kolme (3) ääntenlaskijaa.

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- esitetään kertomus Liiton edellisen vuoden toiminnasta, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
- määrätään palkkioiden ja korvausten perusteet sekä jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi,
- vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä puitetoimintasuunnitelma ja -talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,
- päätetään Liiton kuulumisesta muihin yhdistyksiin ja järjestöihin,
- toimitetaan vuorovuosina Liiton hallituksen puheenjohtajan, joka toimii samalla liiton puheenjohtajana, ja Liiton taiteellisen johtajan vaali kahdeksi vuodeksi kerrallaan,
- vahvistetaan aluevaltuuston jäsenten lukumäärä alkavaksi toimikaudeksi,
- toimitetaan aluevaltuuston jäsenten vaali,
- valitaan hallitus edellisen vuoden aluevaltuuston esityksen pohjalta,
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,
- käsitellään kokouskutsussa mainitut hallituksen ja jäsenten esittämät muut asiat, jotka on ilmoitettava hallitukselle kirjallisesti ennen tammikuun 15. päivää.

ALUEVALTUUSTO
14§
Aluevaltuustoon kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsemina Liiton hallituksen puheenjohtaja, joka toimii sekä aluevaltuuston että liiton puheenjohtajana, sekä vähintään kaksitoista (12) ja enintään kaksikymmentäyksi (21) jäsentä mahdollisimman tasapuolisesti maan eri osista ottaen huomioon myös Liiton piirissä toimivat akateemiset mieskuorot, poika- ja seniorikuorot sekä lauluyhtyeet. Aluevaltuuston jäsenen toimikausi on yksi vuosi, joka alkaa ja päättyy varsinaisessa liittokokouksessa. Aluevaltuuston jäsenenä voi olla korkeintaan neljä (4) peräkkäistä toimikautta.

Aluevaltuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka voi olla eri henkilö kuin Liiton varapuheenjohtaja. Aluevaltuusto tekee liittokokoukselle esityksen Liiton hallituksesta, johon hallituksen puheenjohtajan ja taiteellisen johtajan lisäksi kuuluu vähintään kolme (3), enintään kuusi (6) muuta jäsentä. Kokous ei ole sidottu aluevaltuuston ehdotukseen. Aluevaltuuston kutsuu koolle Liiton puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä aluevaltuuston varapuheenjohtaja.

Aluevaltuuston tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on toisaalla mainittu:
- suunnitella Liiton pitkän tähtäimen toimintaa ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia hallitukselle,
- tiedottaa alueellisesti Liiton toiminnasta ja ajankohtaisista asioista,
- tuoda Liiton tietoon omalta alueeltaan kiinnostavia ilmiöitä ja toimijoita.

HALLITUS
15§
Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen varapuheenjohtajan, joka on samalla Liiton varapuheenjohtaja, ja nimittää musiikkilautakunnan, joka hoitaa hallitukselle vastuuvelvollisena sen hoidettavaksi annettuja tehtäviä. Hallitus hoitaa liittokokoukselle vastuuvelvollisena sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvia tehtäviä sekä sen hoidettavaksi annettuja Liiton käytännön asioita ja toimeenpanee liittokokouksen päätökset. Tarvittaessa hallitus kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi myös nimittää keskuudestaan toimikuntia ennalta määrättyjä tehtäviä hoitamaan.

16§
Hallitus kokoontuu Liiton puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä, Liiton varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Liiton puheenjohtajan ja taiteellisen johtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta, korkeintaan kolme toimikautta peräkkäin. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi, joka alkaa ja päättyy varsinaisessa liittokokouksessa. Hallituksen jäsenenä voi olla korkeintaan neljä (4) peräkkäistä toimikautta.

Taiteellisen johtajan ollessa estyneenä musiikkilautakunnan varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

17§
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä näissä säännöissä toisaalla on mainittu:
- laatia vuosittain kertomus Liiton toiminnasta ja tilinpäätös sekä esittää ne ja tilintarkastajien lausunto liittokokoukselle,
- laatia vuosittain Liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvaksi vuodeksi sekä puitetoimintasuunnitelma ja -talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi ja esittää ne liittokokoukselle,
 - myöntää Liiton merkit, ruusukkeet ja muut huomionosoitukset sekä vahvistaa näitä ja liiton laulajamerkkejä koskevat säännöt,
- hoitaa työnantajan ominaisuudessa Liittoon työsuhteessa olevia koskevat asiat sekä valvoa Liiton palveluksessa olevien toimihenkilöiden toimintaa ja vahvistaa näille tarvittavat toimintaohjeet,
- päättää laulujuhlista, kilpailuista ja muista liiton tilaisuuksista sekä niiden ohjelmasta, johtajista ja muusta organisaatiosta,
- suunnitella Liiton pitkän tähtäimen toimintaa ja kehitystyötä.

MUSIIKKILAUTAKUNTA
18§
Musiikkilautakuntaan kuuluu Liiton taiteellinen johtaja puheenjohtajana sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) jäsentä, jotka Liiton hallitus valitsee. Musiikkilautakunnan jäsenen toimikausi on yksi vuosi, joka alkaa ja päättyy varsinaisessa liittokokouksessa. Musiikkilautakunnan jäsenenä voi olla korkeintaan neljä (4) peräkkäistä toimikautta.

Musiikkilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin.

Liiton puheenjohtajalla tai hänen ollessaan estyneenä Liiton varapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus musiikkilautakunnan kokouksissa.

19§
Musiikkilautakunnan tehtävänä on:
- koordinoida Liiton taiteellista toimintaa,
- suunnitella ja ohjata Liiton taiteellista, koulutus- ja valistustoimintaa ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia hallitukselle,
- tehdä hallitukselle ehdotuksia uusien sävellysten sekä sovitusten julkaisemisesta,
- tehdä hallitukselle ehdotus Liiton laulajamerkkien ohjelmistosta, suoritustavasta ja säännöistä,
- valvoa merkkisääntöjen määräämällä tavalla laulajamerkkien suorittamista,
- tehdä hallitukselle ehdotus laulujuhlien, kilpailujen ja muiden Liiton tilaisuuksien ohjelmasta, johtajista ja muusta taiteellisesta organisaatiosta.

LIITON MERKIT, RUUSUKKEET JA KUNNIANOSOITUKSET
20§
Liiton merkeistä, ruusukkeista ja muista huomionosoituksista määrätään erillisessä Liiton hallituksen vahvistamassa merkkiohjesäännössä.

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN
21§
Liiton nimen kirjoittaa Liiton puheenjohtaja tai Liiton varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa.

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS
22§
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään viimeistään ennen helmikuun 15. päivää tilintarkastajille. Näiden tulee seuraavan maaliskuun 10. päivään mennessä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista liittokokousta, jättää tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
23§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä varsinaisessa liittokokouksessa, jos siitä on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä ehdotusta kannattaa.

LIITON PURKAMINEN
24§
Liitto voidaan purkaa jos toiminnan lopettamista kannattaa tätä tarkoitusta varten kutsutussa liittokokouksessa 5/6 enemmistö. Purkamispäätös on vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä ylimääräisessä liittokokouksessa, josta kaikille jäsenille on annettava kirjatulla kirjeellä tieto 11§:ssä mainitussa ajassa.

Jos Liitto purkautuu, sen varat luovutetaan käytettäväksi mieskuorotoiminnan edistämiseen purkautumisesta päättävän ylimääräisen liittokokouksen määräämällä tavalla.

Säännöt on hyväksytty liittokokouksessa 25.3.2012.