Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Suomen mieskuoroliitto
Valikko

JÄSENTIEDOTE 5 / 2016

Helsinki, 19.10.2016


Hyvät mieskuorolaiset!

Kattojärjestömme Sulasolin liittokokous järjestetään Helsingissä 26.–27.11.2016, ja tuon kokouksen asialistalla yksi tärkeimpiä asioita on Sulasolin puheenjohtajan ja liittohallituksen valinta tulevalle kaksivuotiskaudelle. Suomen Mieskuoroliitto on ollut aina vahvasti mukana myös Sulasolin hallinnossa ja näemme, että kattojärjestön toiminnan kehittäminen on meille erittäin tärkeä asia. Sulasolin puheenjohtajana on toiminut kuluneiden neljän vuoden ajan Maaria Manner, joka on osaltaan vienyt liiton toimintaa eteenpäin. 

Näemme kuitenkin, että Sulasolin hallintoa on aika uudistaa ja sen tärkeimpään tehtävään, liittohallituksen puheenjohtajaksi, tarvitaan entistä rautaisempaa osaamista. Mieskuorotaustainen Mikko Poutanen Porista onkin lupautunut olemaan käytettävissä valittaessa seuraavaa Sulasolin puheenjohtajaa. Mikko on toiminut aiemmin Suomen Mieskuoroliiton hallituksessa sekä viimeisen kahden vuoden ajan myös Sulasolin liittohallituksessa. Tässä kirjeessä Mikko Poutanen esittelee omia näkemyksiään Sulasolin kehittämiseksi kaikkien sen jäsenten parhaaksi.

Haluan itse ilmaista erittäin vahvan kannatuksen Mikon valinnaksi Sulasolin uudeksi puheenjohtajaksi ja toivon, että Mikko saa laajaa kannatusta niin mieskuorojen kuin muidenkin Sulasolin jäsenyhdistysten keskuudessa. Mikko on osaava ja aikaansaava henkilö, johon luotan sataprosenttisesti. Mikon osaamisen saaminen Sulasolin käyttöön on meille kaikille erittäin toivottava asia, ja siihen jokainen voi itse vaikuttaa liittokokouksessa henkilövalintoja tehtäessä.

Lisäksi haluan muistuttaa kaikkia Suomen Mieskuoroliiton jäsenkuoroja ilmoittautumaan ja toimittamaan valtakirjan määräaikaan (24.10.2016) mennessä ja saapumaan paikalle Sulasolin liittokokoukseen (lisätietoja kokouksesta: http://www.sulasol.fi/nyt/liittokokous-2016/ ). Yhdessä voimme vaikuttaa ja huolehtia, että Sulasolin kehityssuunta on oikeanlainen.

Tomi-Pekka Niukkanen
Puheenjohtaja
Suomen Mieskuoroliitto ry


Tervehdys mieskuorolaiset ja hyvää alkanutta laulukautta!

Kuten useat tietävät, tänä vuonna on Sulasolin liittokokousvuosi. Se tarkoittaa sitä, että nykyisen hallituksen 2-vuotinen kausi tulee päätökseensä marraskuussa. Minulla on ollut ilo toimia nykyisen hallituksen aikana Sulasolin hallinnossa ja työskennellä hallituksen lisäksi myös hallituksen sisäisissä työ- ja talousvaliokunnissa.

Vuonna 2014 liittokokouksessa hallitus sai paljon tehtävää liittyen toiminnan roolien ja rakenteiden selkeyttämiseen, piirien toimintaan, nuottipalveluun ja kustannustoimintaan. Monissa näistä evästyksistä oli juuri Suomen Mieskuoroliitto puheenjohtajansa Tomi-Pekka Niukkasen johdolla aloitteellinen. 

Talouden puolella olemme onneksi kyenneet pääsemään plussan puolelle sekä edellisenä vuonna että ennusteen mukaan myös tänä vuonna vuosien tappiollisen toiminnan jälkeen. Pitkä velaksi elämisen aika on kuitenkin aiheuttanut liitolle pakottavan tarpeen uudistumiseen ja muutoksiin. Minun mielestäni tämän haasteen vakavuutta ei ole vieläkään täysin liiton hallinnossa ymmärretty. 

Minua on kysytty ehdokkaaksi Sulasolin puheenjohtajan tehtävään. Olen lupautunut ehdolle tähän tehtävään tulevassa liittokokouksessa, koska koen, että minulle on muodostunut edellisen liittokokouksen jälkeen selkeä visio siitä, mitä muutoksia olisi tehtävä ja miten. Alla on muutama esimerkki näistä muutoksista.

Jäsen on tärkein. Annetaan sen myös näkyä!

Sulasolissa on tehty menneiden vuosien aikana erilaisia selvityksiä ja toimintasuunnitelmia. Näillä on kaikilla ollut hyvä tarkoitus ja monet on tehty ansiokkaasti vaivaa ja aikaa säästämättä. Yhdeksi ongelmaksi olen nähnyt sen, että työn keskiöstä on välillä puuttunut jäsen - syy siihen, miksi liitto on olemassa. Monelle jäsenelle Sulasolin tehtävä ja rooli voi avautua selkeänä. Suuremmalle osalle liitto tuntuu uskoakseni hyvin etäiseltä. Jotta liitto olisi tarpeellinen jatkossakin, tehtävien toimenpiteiden tulisi aina tähdätä toiminnan parantamiseen jäseniin nähden. Sulasol on todella paljon muutakin kuin lehti, ja jäsenistön pitää se tietää ja tuntea.

Minä itse koen harrastuksen elämyksellisyyden tärkeänä. Olen työssäni yrittäjänä usein kovassa paineessa. Lauluharrastus tarjoaa mitä oivallisimman keinon tähän töistä ja normaalista arjesta irtaantumiseen. Suurimpia elämyksiä olen kokenut suurissa tapahtumissa, kilpailuissa ja konserteissa. Tällaisten elämysten mahdollistamisen ja tukemisen koen liiton tärkeimmäksi tehtäväksi kaikkine harrastusta tukevine palveluineen. Liiton tulee mahdollistaa elämyksiä jäsenilleen ja tarjota tukea niiden toteuttamiseksi niin asiantuntijapalveluiden, kustannustoiminnan, nuottipalvelun, markkinointikanavien kuin verkostojen ja tapahtumien kautta. Haluan, että tämä näkyisi entistä selkeämmin jäsenistölle ja myös liiton ulkopuolelle. Meihin kannattaa kuulua ja sen pitää myös näkyä!

Systemaattisuus ja asioiden johtaminen

Mitä voisimme tehdä, jotta Sulasol pystyisi palvelemaan jäseniään entistä paremmin niin, että toiminta olisi samalla taloudellisesti kannattavaa? 

Sulasolin hankalan taloudellisen tilanteen aiheuttamia säästöihin liittyviä toimenpiteitä on saatu monelta osin toteutettua, ja sen seurauksena näemme liiton taloudessa käännettä parempaan suuntaan. Näistä kiitos kuuluu suurelta osin edeltävälle hallitukselle. Edellä mainitsemieni toimintasuunnitelmien toteutus on yleisesti kuitenkin muodostunut vaikeudeksi liiton toiminnassa. Selvitystä on usein seurannut seuraava selvitys ja toteutus on jäänyt puuttumaan. Ongelman syyksi näen johtamiseen liittyviä asioita sekä fokuksen puuttumista. Hallituksen ja työntekijöiden roolit ja tehtävät pitää selkeyttää, jotta liitto pystyy keskittymään sen tärkeimpään tehtävään, jäsenen palvelemiseen ja palvelujen kehittämiseen sisältäen myös kattojärjestön roolin jäsenistön edustajana päättäjiin ja valtiovaltaan sekä muihin musiikkiliittoihin päin. Näen lisäksi, että myös liiton hallituksella on tilaa kehittää omaa toimintaansa. Hallituksen tehtävä meidän liitossamme nykyrakenteella ei ole johtaa päivittäistä toimintaa, vaan ideoida, antaa tukea työntekijöille omalla osaamisellaan sekä ohjata suurta kuvaa toiminnanjohtajan apuna – antaa toiminnanjohtajalle raamit johtamiselle. Tähän liittyen hallitukseen tarvitaan erikoisosaamista eri osa-alueilta sekä sen hyödyntämistä nimetyillä vastuilla.

Roolien ja tehtävien selkeyttämisellä pitää pyrkiä niin sanottujen aikasyöppöjen ja ”turhien” tehtävien karsimiseen. Näin saadaan ohjattua enemmän panoksia mm. myyntityöhön, tapahtumajärjestämiseen,  jne. asioihin joista sekä liitto että jäsenistö hyötyy eniten. Parantunut kannattavuus tarkoittaa voittoa tavoittelemattomassa yhdistyksessä suurempia avustusresursseja jäsenistölle. Näitä ovat mm. apurahat ja toiminta-avustukset.

Lopuksi

Sulasol meidän keskusjärjestönämme kaipaa tuulettamista ja uudistumista. Pohja terveelle taloudelle rakennetaan liiton ennakkoluulottomalla uudistamistyöllä, jossa perinteitä vaalitaan, mutta nykyiset rakenteet voidaan kyseenalaistaa. Meillä on hieno harrastus ja liitto. Niistä voi ja saa pitää mekkalaa! Kaikki tämän asian ympärillä tehtävä työ auttaa meidän koko jäsenistöämme omissa jäsenhankintaan liittyvissä vaikeuksissa. Itse uskon, että me tarvitsemme myös keulakuvia, jos haluamme tehdä kuorolaulusta kiinnostavaa myös nuorille. Meillä on tänä päivänä Suomessa useita eturivin artisteja, jotka kertovat pohjan laulu- ja esiintymistaidolleen tulleen kuoroharrastuksen myötä. Mahdollinen yhteistyö näiden artistien kanssa olisi varmasti houkuttelevaa liiton kuvalle. Tämä liittyy jo edellä mainitsemaani uudistamistyöhön.

Yhdessä me muodostamme liiton. Toivon, että Suomen Mieskuoroliitosta osallistutaan runsaslukuisesti liittokokoukseen. Nyt on aika vaikuttaa kattojärjestömme tulevaisuuteen.

Lauluterveisin,

Mikko Poutanen
Porin Mies-Laulu

Mikon ajatukset Sulasolin toimintaan liittyen ranskalaisin viivoin:

1. Jäsenen etu kaikkein tärkein asia
a. Toiminta, palvelut ja rakenteet jäseniä varten
b. Ei pidä olla yhtään epäselvää, miksi Sulasoliin kannattaa kuulua
c. Sulasolin pitää tukea jäsenen musiikkiharrastusta ja siihen liittyviä pyrkimyksiä -> Mahdollistaa harrastuksesta saatavia elämyksiä ja muita tarpeita ja tavoitteita

2. Työn fokus ja ohjaaminen Sulasolissa
a. Koen, että asioita on paljon selvitetty. Selvitystä seuraa aina uusi selvitys, mutta toteutus jää puuttumaan. Tämä on liiton muutosten hitauden takana oleva perussyy – johtamisongelma.
b. Asiaan liittyy nimenomaan roolien epäselvyys: mistä vastaa hallitus, työ- ja talousvaliokunta jne., entä toiminnanjohtaja? Mitä vastuita ja valtuuksia on toiminnanjohtajalla ja työntekijöillä? Miten näitä ohjataan?
c. Tärkeää yhteistyötä erikoisliittojen kanssa pitää myös johtaa.

Huomiona: Johtaminen vaatii osaamista ja kouluttautumista siinä missä esim. opettaminenkin.

3. Hallituksen rooli
a. Hallituksen jäsenillä kaikilla pitäisi olla tehtävä tai rooli hallituksessa. Edellisessä liittokokouksessa nimitetyn asiantuntijahallituksen rooli on jäänyt pieneksi, vaikka pienennetty hallituksen koko on tuonutkin kaivattua tehokkuutta hallitustyöskentelyyn.

4. Viestintä ja tiedotus
a. Sisäinen viestintä liitossa ei ole lainkaan hyvällä tasolla. Jopa hallitus saa tehtävään nähden liian vähän ja harvoin tietoa työvaliokunnan ja toimiston tekemisistä. Myös erikoisliittoja ei mielestäni tiedoteta asioista riittävästi.
b. Liiton näkyminen ulospäin ei ole sillä tasolla kuin se voisi olla.
c. Sulasol-brändiä pitää uudistaa. Perinteet ja juuret täytyy pitää vahvana ja mukana brändissä, mutta uudistamista tarvitaan ja kaivataan.

5. Luottamustehtävien kierto
a. Hallitustehtäville pitäisi mielestäni asettaa enimmäiskesto yhtäjaksoisesti. Hallitukseen pitää mielestäni saada uutta verta riittävän usein, jotta ajatukset ja ideat pysyvät tuoreina. Näin saamme lisäksi useammalta jäsenistöömme kuuluvalta henkilöltä ajatuksia ja mielellään myös erilaisia näkökulmia toimintaan.

Esimerkkejä asioista, jotka ovat vastuiden ja roolien selkeytyksen jälkeen korkealla fokuksella tekemisessä:
- Nuottimyynnin laadittujen toimintasuunnitelmien toteutus, valvonta ja seuranta
- Piirien tukeminen toiminnan järjestämisessä ja tehtävän toteuttamisessa Sulasolin paikallisjärjestöinä
- Järjestörakenteen ennakkoluuloton tutkiminen tulevaisuuden kannalta sekä keskustelut muiden musiikkiliittojen kanssa
- Markkinointi- ja viestintäasiat
- Jäsenhankinta-asiat ja jäsenistön, erikoisliittojen ja piirin tukeminen tähän liittyen.

Kuka olet, Mikko Poutanen?


Olen 36-vuotias porilaistunut yrittäjä. Nykyinen kuoroni on Porin Mies-Laulu ja äänialani 1. tenori. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kolme lasta. Olen alun perin lähtöisin Helsingistä, mutta työ toi minut jo 12 vuotta sitten Poriin, johon olemme perheeni kanssa asettuneet.

Musiikkiopintoni olen suorittanut Länsi-Helsingin musiikkiopistossa, peruskoulun musiikkiluokilla, sekä mm. Sibelius-lukiossa. Instrumenttiopintoni aloitin 5 vuoden iässä nokkahuilulla, jonka myöhemmin vaihdoin lyömäsoittimiin. Kuorossa olen laulanut 8 vuoden ikäisestä tähän päivään asti. 
Koulutukseltani olen diplomi-insinööri. Olen toiminut erilaisissa insinööri-, päällikkö- ja johtajatehtävissä kansainvälisessä liiketoiminnassa koko työurani. Viimeiset noin 5 vuotta olen toiminut yritysten toimitusjohtajatehtävissä.

Omaa erikoisosaamistani on erilaisten yritysten ja yhteisöjen toiminnan kehittäminen kokonaisvaltaisesti. Tätä panosta haluan tarjota myös yhdistyksille, joissa olen itse jäsenenä. Työpuolella tehtyjen toimeksiantojen listaltani löytyy niin pienten kuin suurtenkin yritysten kehityshankkeita ja saneeraustehtäviäkin. Tällä hetkellä toimin yrittäjänä ja yritykseni toimitusjohtajana työllistäen 53 ihmistä tehtaallani Uudessakaupungissa.

Harrastuksiani ovat mieskuorolaulu ja siihen liittyvä yhdistystoiminta, rumpujen soitto, jota tosin teen nykyään vain projektiluontoisesti bändien kanssa, sekä lasteni harrastuksiin osallistuminen. Liikuntaa ehdin nykyään harrastaa lasten harrastusten yhteydessä.

Musiikin suhteen olen aika lailla kaikkiruokainen. Nautin hyvin sovitetusta ja esitetystä musiikista raskaasta metallista konemusiikkiin, hip hoppiin, jazziin ja klassiseen musiikkiin musiikkilajista välittämättä. Kuoromuodoista mieskuoro on minulle rakkain ja tärkein.